Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,608

 Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Da Nang city
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Dam Minh Anh, Tran Duy Vinh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Journal of Science, Earths Sciences; Số: volume 28, No. 3;Từ->đến trang: 198 - 204;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Farmland around industrial zones is generally polluted by the emission of heavy metal from factories. Thus the farmland can potentially cause negative accumulation of heavy metal in soil and in vegetables. Hoa Khanh industrial zone where many factories are now located, has led to adverse impacts on environment and habitats. The result from the scientific research has presented that concentration of lead in soil in Hoa Khanh Bac and Hoa Hiep Nam ward has been not yet polluted, but cadmium content is from 1.92 to 2.37 times higher than Vietnamese standard. Alternatively, heavy metal (Pb, Cd) content in spinach (Impomea aquatic Forrsika) shows that it is approximately the allowed limit; concentration of heavy metal in cabbage (Brassica juncea L. Czern. et Coss) is over, somewhere up to 18.7 times within Pb, up to 3.4 times within Cd, compared to the standard. The results of analytical correlation between heavy metal concentration in soil and vegetables are in a range from “weak correlation” to “strong correlation”. The results of this research are expected to provide significant data for both environment and vegetable management aspects.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Farmland around industrial zones is generally polluted by the emission of heavy metal from factories. Thus the farmland can potentially cause negative accumulation of heavy metal in soil and in vegetables. Hoa Khanh industrial zone where many factories are now located, has led to adverse impacts on environment and habitats. The result from the scientific research has presented that concentration of lead in soil in Hoa Khanh Bac and Hoa Hiep Nam ward has been not yet polluted, but cadmium content is from 1.92 to 2.37 times higher than Vietnamese standard. Alternatively, heavy metal (Pb, Cd) content in spinach (Impomea aquatic Forrsika) shows that it is approximately the allowed limit; concentration of heavy metal in cabbage (Brassica juncea L. Czern. et Coss) is over, somewhere up to 18.7 times within Pb, up to 3.4 times within Cd, compared to the standard. The results of analytical correlation between heavy metal concentration in soil and vegetables are in a range from “weak correlation” to “strong correlation”. The results of this research are expected to provide significant data for both environment and vegetable management aspects.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn