Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,167

 Earthworms as bioindicators for testing the availability of heavy metals (Cd, Pb and Cu) in soils: A case study in Danang city, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Van Khanh*, Le Tien Huu, Tran Duy Vinh, Vo Van Minh, Pham Thi Hong Ha, Ngo Ngoc Dung
Nơi đăng: VJSE 2014: Vietnamese-Japanese Students' Scientific Exchange Meeting; Rokkodai Daiichi Campus, Kobe University; Số: VJSE-2014: September 13;Từ->đến trang: 51-52;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Earthworm has been well-known as a potentially important agent modulating the transfer of inorganic or organics by virtue of their habitation in soils [1], [2]. It is due to closely relating to the availability of contaminants in soils, it may be therefore used as an indicator to assess heavy metal contamination in soils [1], [2]. The study conducted at the areas around Hoa Khanh industrial zone, Danang city, Vietnam aimed to relate the bioaccumulation of heavy metals (Cd, Cu and Pb) of earthworms to their availabilities in soils and to evaluate capacity of using earthworms as bioindicators for testing heavy metal contaminations (Cu, Cd and Pb) in soils.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Earthworm has been well-known as a potentially important agent modulating the transfer of inorganic or organics by virtue of their habitation in soils [1], [2]. It is due to closely relating to the availability of contaminants in soils, it may be therefore used as an indicator to assess heavy metal contamination in soils [1], [2]. The study conducted at the areas around Hoa Khanh industrial zone, Danang city, Vietnam aimed to relate the bioaccumulation of heavy metals (Cd, Cu and Pb) of earthworms to their availabilities in soils and to evaluate capacity of using earthworms as bioindicators for testing heavy metal contaminations (Cu, Cd and Pb) in soils.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn