Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,198

 TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH VÀ LOÀI NGAO DẦU (Meretrix meretrix Linnaeus) Ở MỘT SỐ CỬA SÔNG MIỀN TRUNG, VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khánh*, Kiều Thị Kính, Dương Công Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(82).2014;Từ->đến trang: 60;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tại 27 điểm nghiên cứu đại diện cho ba khu vực thuộc cửa Thuận An, cửa Hàn, cửa sông Kôn - đầm Thị Nại. Kết quả hàm lượng các KLN trong cơ thể loài Ngao đều nằm trong quy định của Bộ Y tế, trừ hàm lượng Pb tích lũy trong Ngao dầu vượt QCVN 8-1:2011/BYT. Hệ số BSAF của các KLN ở loài Ngao dầu theo mức độ giảm dần ở các cửa sông như sau: cửa Thuận An: Cd > Hg > Pb > Cr; cửa Hàn: Cd > Pb > Hg > Cr và cửa s. Kôn - đầm Thị Nại: Hg > Cd > Pb > Cr. Phân tích tương quan cho thấy mối tương quan chặt giữa kim loại Pb trong trầm tích và cơ thể loài Ngao dầu, Cd có tương quan vừa, Hg và Cr có tương quan thấp. Kết quả nghiên cứu đã bước đầu chứng tỏ khả năng sử dụng loài Ngao dầu (Meretrix meretrix L.) làm sinh vật chỉ thị cho ô nhiễm kim loại Pb tại các cửa sông khu vực miền Trung.
ABSTRACT
This paper presents the results from the researches conducted at 27 points that represent 3 research sites namely Thuan An estuary, Han estuary, and Kon estuary – Thi Nai lagoon. The results showed that heavy metal concentrations in the sample clams were lower than the standards regulated by Vietnam Ministry of Health with the exception of the excess of Pb concentration accumulated in the clams. The bioaccumulation coefficients (BSAF) of heavy metals accumulated in the clams descendingly resulted in the following: Cd > Hg > Pb >Cr at Thuan An river mouth; Cd > Pb > Hg > Cr at Han river mouth and Hg > Cd > Pb > Cr at Kon river mouth – Thi Nai lagoon. The results from the correlation analysis showed remarkable relations between Cr and Pb concentrations respectively in sediments and in the clams whilst the corresponding value was medium for Cd, low for Hg and Cr. The results are expected as the first steps to prove the potential applicability of Meretrix meretrix L. as a bioindicator for Pb contaminations at the river mouths in the Central region of Vietnam.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn