Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,749

 Nghiên cứu thiết kế bể lọc thực vật xử lý nước cấp quy mô hộ gia đình nông thôn
Chủ nhiệm:  Võ Văn Minh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Văn Khánh
Số: B2009-3-36 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Môi trường

marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn