Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,304

 ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO CỘNG ĐỒNG VÀ DOANH NGHIỆP - NGHIÊN CỨU TẠI KON TUM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Kiên, Bùi Thị Thu Vĩ, Nguyễn Văn Linh
Nơi đăng: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Số: 01;Từ->đến trang: 26-39;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn