Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,949,022

 NGHIÊN CỨU NHU CẦU NƯỚC CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TẠI THÀNH PHỐ KON TUM NHẰM ĐỐI PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Văn Linh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumThS. Hoàng Văn Thuận - Chi cục thủy lợi Kon Tum
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng; Số: đặc biệt;Từ->đến trang: 175-179;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này nghiên cứu nhu cầu nước của các loại cây trồng nông nghiệp chính (cây lúa và cà phê) trên địa bàn các vùng sản xuất nông nghiệp của thành phố Kon Tum. Tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận của tổ chức nông lương thế giới (FAO) và hiệp hội bảo tồn đất của Mỹ (USAD) dựa trên mô hình Cropwat. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy biến đổi khí hậu đã làm thay đổi cân bằng nước cho các loại cây trồng. Với diện tích tưới như hiện tại thì nhu cầu tưới là 12.52x106 (m3), nhưng đến giữa thế kỷ (2045-2065) là 12.10x106 (m3) và cuối thế kỷ (2080-2099) là 13.29x106 (m3). Mặt khác, từ kết quả nghiên cứu tác giả nhận thấy nguyên nhân tác động mạnh nhất là nhiệt độ và lượng mưa. Chính những nhân tố này đã làm thay đổi nhu cầu nước giữa các thời đoạn cho cây trồng tại vùng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng là căn cứ cho các cơ quan ban ngành đánh giá lại thực trạng cấp nước cho sản xuất nông nghiệp của hệ thống thủy lợi trên địa bàn và đưa ra các giải pháp hiện tại cũng như trong tương lai nhằm đối phó với biến đổi khí hậu. Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Mô hình Cropwat; Nhu cầu nước; Cây lúa và cà phê
ABSTRACT
The research analyzed and calculated water requirement of major crops (such as rice and coffee) in Kon Tum city at the present time and under climate change scenarios in the future. The author used the approach of the Food and Agriculture Organization (FAO) and the ssociation of American land conservation (USAD) based on Cropwat model. The results indicated that climate change has changed the main factors affecting the plant's temperature and precipitation. When the irrigated area doesn’t change, the damend for irrigation is 12.52x106 (m3) now, but in the middle of the century (2045-2065) is 12.10x106 (m3) and the end of the century (2080-2099) is 13.29x106 (m3). There are two main reasons: temperature and precipitation. These are reasons lead to changing the crop water demand in the study area. The results also provided the basis for the agencies to reassess the status of the water supply system of reservoirs in the region and proposed some adatations to climate change during this period. Keywords: Climate change; crop water; Cropwat model; rice and coffee
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn