Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,079

 Linguistic features of English and Vietnamese idioms: A contrastive analysis
Chủ biên: Nguyễn Văn Long; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Academic Publishing; Mã số: 9783843355964 (ISBN) ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
TÓM TẮT
This book is about a contrastive analysis of linguistic features of English and Vietnamese idioms, focusing on idiomatic verb phrases as the most dominant idioms in terms of number and frequency of use. The research is carried out to investigate the similarities and differences in linguistic mechanisms and linguistic characteristics of English and Vietnamese idioms. A glimpse at structural mechanisms of English and Vietnamese idiomatic verb phrases is mentioned to clarify the linguistic mechanisms. Cultural features are also emphasized in this book as they bring about distinctive characteristics of idiomatic verb phrases in English and in Vietnamese. The study is descriptively and principally qualitatively achieved in terms of a contrastive analysis. A range of implications for English language teaching and learning is recommended. In addition, applications on the teaching and translating of this popular type of idioms from English to Vietnamese are suggested in the practical linguistic environment of English language education in Vietnam. The book is therefore aimed at researchers, language teachers, and language students with an interest in linguistics and contrastive analysis.
ABSTRACT
This book is about a contrastive analysis of linguistic features of English and Vietnamese idioms, focusing on idiomatic verb phrases as the most dominant idioms in terms of number and frequency of use. The research is carried out to investigate the similarities and differences in linguistic mechanisms and linguistic characteristics of English and Vietnamese idioms. A glimpse at structural mechanisms of English and Vietnamese idiomatic verb phrases is mentioned to clarify the linguistic mechanisms. Cultural features are also emphasized in this book as they bring about distinctive characteristics of idiomatic verb phrases in English and in Vietnamese. The study is descriptively and principally qualitatively achieved in terms of a contrastive analysis. A range of implications for English language teaching and learning is recommended. In addition, applications on the teaching and translating of this popular type of idioms from English to Vietnamese are suggested in the practical linguistic environment of English language education in Vietnam. The book is therefore aimed at researchers, language teachers, and language students with an interest in linguistics and contrastive analysis.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn