Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,996,295

 XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC HỆ SỐ GIẢM CHIỀU CAO ĐỈNH RĂNG TRONG THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG DỊCH CHỈNH
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thị Phương Thảo
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 1(24)/2008;Từ->đến trang: 58-63;Năm: 2008
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thiết kế bộ truyền bánh răng dịch chỉnh góc cần giảm chiều cao đỉnh răng để đảm bảo khe hở cạnh răng và khe hở chân răng. Trong các tài liệu thiết kế bánh răng, hệ số giảm chiều cao đỉnh răng thường được xác định gần đúng bằng cách sử dụng các toán đồ. Bài báo giới thiệu các bảng tra cứu, giúp người thiết kế xác định chính xác giá trị của hệ số giảm chiều cao đỉnh răng.
ABSTRACT
Designing non-standard gear trains needs addendum reducing in order to ensure the backlash and the clearance. In current gear train designing documents, the addendum reduction factor is approximately determined by using mathematical graphs. This paper presents a table which helps designers in determining the addendum reduction factor accurately.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn