Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,694,283

 RÁC THẢI TRÊN BÃI BIỂN ĐÀ NẴNG, CÁC NGUYÊN LÝ THU GOM VÀ CÁC CƠ CẤU MÁY THU GOM RÁC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thanh Hiền
Nơi đăng: Tuyển tập các bài Báo cáo tại Hội nghị Sinh viên NCKH Đại học Đà Nẵng năm 2010
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Tg 3/2010;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo mô tả các loại rác thải thường có trên bãi biển du lịch Đà Nẵng, tại vùng cát khô và vùng cát ướt. Rác thải làm ô nhiễm môi trường du lịch trên bãi biển. Hiện nay, trên các bãi biển du lịch Đà Nẵng, việc thu gom rác chủ yếu được thực hiện bằng thủ công, người công nhân dùng dụng cụ thô sơ để thu gom rác. Bài báo giới thiệu một số mẫu máy dùng để thu gom rác thải trên bãi biển. Đồng thời, trình bày 3 nguyên lý thu gom rác và 5 cơ cấu máy, có thể thực hiện thu gom tất cả các loại rác nằm trên bãi cát khô và trên bãi cát ướt. Sử dụng các cơ cấu này, chúng ta sẽ chế tạo ra các máy để thực hiện cơ giới hoá hoặc bán cơ giới công việc thu gom rác thải trên các bãi biển Đà Nẵng.
ABSTRACT
This article describes some sorts of rubbish on Danang tourist beach in the dry sand and the wet sand areas. These types of rubbish have polluted the tourist beach resort. At present time, rubbish on Danang tourist beaches is collected mainly through manual work in which the workers use the primitive tools to collect. This article introduces some machine samples for collecting the beach rubbish. Also it present three rubbish collecting principles and five machine mechanisms to collect all sorts of rubbish on the dry as well as the wet sand beach. Using these structures we could produce the machines for the mechanized or semi-mechanized collection of rubbish on Danang beaches.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn