Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,695,562

 CHỌN KIỂU LẮP TRUNG GIAN HỢP LÝ CHO MỐI GHÉP BỀ MẶT TRỤ TRƠN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN VĂN YẾN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3(32)/2009;Từ->đến trang: 91-97;Năm: 2009
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một mối ghép thuộc kiểu lắp trung gian có thể có khe hở, cũng có thể có độ dôi. Việc tính khe hở lớn nhất và độ dôi lớn nhất có thể có trong mối ghép là dễ dàng. Việc tính toán xác suất xuất hiện khe hở, độ dôi của mối ghép kiểu trung gian đang còn là vấn đề khó khăn đối với những người thiết kế mối ghép. Bài báo cung cấp một phương pháp tính xác suất xuất hiện khe hở, độ dôi của mối ghép kiểu trung gian bằng cách phân tích hình học các đồ thị phân bố mật độ xác suất của hai chi tiết máy tham gia lắp ghép, đồng thời hướng dẫn sinh viên lựa chọn kiểu lắp trung gian hợp lý cho mối ghép bề mặt trụ trơn.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
A pin joint with transition fit can have clearance or interference. While calculating the maximum clearance or maximum interference appearing in a joint is quite easy, predicting appearance probability of clearance and interference is still a problem for designers. This paper presents a method for calculating the appearance probability of clearance/interference in a joint with transition fit by geometric analyzing the probability density graph of the two jointed elements, as well as provides an instruction for students in selecting an appropriate transition fit for pin joint.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn