Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,691,957

 Sự ảnh hưởng của hệ số chiều cao đỉnh răng đến khả năng chịu uốn của răng bánh răng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Yến
Nơi đăng: Tuyển tập cáo báo cáo tại Hội nghị Khoa học cơ học máy Việt Nam 1999; Số: Tg 3/1999;Từ->đến trang: 234-238;Năm: 1999
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn