Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,690,980

 A fogaskerék fogalakjának rajzolása és vizsgálata
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguye Van Yen
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học kỹ thuật Budapest; Số: No 72/1993;Từ->đến trang: ;Năm: 1993
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn