Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,695,324

 Nghiên cứu thiết kế máy làm sạch bãi biển
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(79).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 95;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế máy làm sạch bãi biển, nhằm cung cấp tư liệu cho các địa phương có thể tự chế tạo máy làm sạch bãi biển. Trong các nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã tiến hành khảo sát rác trên các bãi biển thuộc Thành phố Đà Nẵng; tìm hiểu các phương pháp tách và gom rác trên bãi cát; thiết kế và chế tạo một số cơ cấu máy thu gom rác trên bãi cát; thực hiện các thí nghiệm cần thiết trên bãi biển; đã lựa chọn được cơ cấu hợp lý cho máy thu gom rác và xác định được giá trị tốt nhất cho các thông số chủ yếu của máy. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã đạt được, chúng tôi tiến hành thiết kế máy làm sạch bãi biển. Máy sử dụng người kéo năng suất làm sạch bãi biển đạt 1.250 m2/h. Máy dùng máy kéo, năng suất làm sạch bãi biển có thể đạt 5.850 m2/h.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
This paper presents the results of a study of designing a beach cleaning machine, in order to provide the local factories with technical data for manufacturing beach cleaning machines. In the previous studies, we surveyed the rubbish on beaches of Danang City and studied the methods for separating and collecting beach rubbish; designed and manufactured some mechanisms for collecting rubbish on the sand and carried out necessary experiments on beaches; the optimum structure of the rubbish-collecting mechanism and optimum values for the main parameters of the machine have also been defined. Basing on the previous results, we have designed and manufactured a model of beach-cleaning machine. The machine is powered by a human physical strength, with beach-cleaning capacity can reach 1,250 m2/h. The machine is powered by a tractor, with beach-cleaning capacity can reach 5,850 m2/h.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn