Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,434

 Nghiên cứu thiêt kế Máy Thu gom rác thải tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Yến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thanh Hiền
Số: B2009-DN01-14 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
- Tổng quan tài liệu liên quan đến các vấn đề rác thải trên bãi biển; việc thực hiện thu gom rác trên các bãi biển; các thiết bị, máy móc thu gom rác trên bãi biển. - Khảo sát rác trên các bãi biển Đà Nẵng; khảo sát một số thiết bị, máy móc thu gom rác trên bãi biển Việt Nam. - Thiết kế các sơ đồ nguyên lý của Máy thu gom rác trên bãi biển. - Tính toán thiết kế Máy thu gom rác thải trên bãi biển. - Chế tạo một Máy thu gom rác thải để thực hiện các thử nghiệm cần thiết. - Thực hiện các thử nghiệm để xác định giá trị hợp lý cho các thông số của Máy thu gom rác thải trên bãi biển.
Các kết quả đạt được - Xây dựng được các sơ đồ nguyên lý để thực hiện thu gom rác thải trên bãi biển. - Tính toán thiết kế một kiểu Máy thu gom rác thải trên bãi biển dùng đầu máy kéo và một kiểu Máy thu gom rác thải kéo tay. - Chế tạo được một Máy thu gom rác thải trên bãi biển kéo bằng tay. Máy có kết cấu đơn giản, giá thành thấp và có thể chế tạo tại Đà Nẵng. Ứng dụng của kết quả nghiên cứu Kết quả nghiên cứu của đề tài được áp dụng để chế tạo các Máy thu gom rác thải trên bãi biển, thực hiện việc cơ khí hoá trong công việc làm sạch các bãi biển, góp phần phát triển ngành Du lịch biển của Đà Nẵng, cũng như của Việt Nam.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn