Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trợ lý Quân sự năm 1984".. Số: 282/QĐ. Năm: 1984.
[2] Bằng khen. Có thành tích xuất sắc về hoạt động khoa học trong 10 năm qua (1975-1985). Số: 1688/VPTĐ. Năm: 1985.
[3] Được nhận BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO.. Số: 164/1986. Năm: 1986.
[4] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 1998-1999.. Số: 253/1999/TCCB. Năm: 1999.
[5] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 1999-2000.. Số: 1273/QĐ-TĐKT. Năm: 2000.
[6] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1999-2000" .. Số: 1306/GD&ĐT. Năm: 2001.
[7] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000-2001". Số: 6983/QĐ-UB. Năm: 2001.
[8] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2000-2001.. Số: 1300/TĐKT. Năm: 2001.
[9] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2001-2002.. Số: 1501/TĐKT. Năm: 2002.
[10] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2002-2003.. Số: 1651/TĐKT. Năm: 2003.
[11] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2001-2002". Số: 1162/GD&ĐT. Năm: 2003.
[12] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003-2004". Số: 7047/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2004.
[13] Đạt danh hiệu thi đua "GIẢNG VIÊN GIỎI CẤP BỘ", năm 2003.. Số: 1804/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2004.
[14] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2003-2004. Số: 1755/TĐKT. Năm: 2004.
[15] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2004-2005. Số: 2060/TĐKT. Năm: 2005.
[16] Được nhận "Kỷ niện chương Vì sự nghiệp giáo dục".. Số: 1162/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[17] Được tặng Bằng khen của THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.. Số: 673/QĐ-TTg. Năm: 2005.
[18] Đạt danh hiệu "CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ", năm 2006.. Số: 1199/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2006.
[19] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2005-2006". Số: 8147/QĐ-UB. Năm: 2006.
[20] Được phong tặng danh hiệu "NHÀ GIÁO ƯU TÚ".. Số: 1263/2006/QĐ-CTN. Năm: 2006.
[21] Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2005-2006.. Số: 2667/TĐKT. Năm: 2006.
[22] Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2006-2007.. Số: 4914/QĐ-TĐKT. Năm: 2007.
[23] Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2007-2008.. Số: 4283/QĐ. Năm: 2008.
[24] Được nhận HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA.. Số: 1219/QĐ-CTN. Năm: 2008.
[25] Được tặng HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA. Số: 1219/QĐ-CTN ngày 15-9-2008. Năm: 2008.
[26] Đạt danh hiệu "CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ", năm 2009.. Số: 2725/ QĐ-BGDĐT. Năm: 2009.
[27] Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2008-2009.. Số: 3173/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2009.
[28] Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2009-2010.. Số: 5122/ QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010.
[29] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009". Số: 1216B/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[30] Cá nhân "Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2006-2010". Số: 4723/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[31] Được nhận "Biểu tượng Vàng Nguồn nhân lực Việt Nam lần thứ nhất - 2011". Số: 574/QĐ-LHH. Năm: 2011.
[32] Được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" NĂM HỌC 2010-2011,. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN ngày 24 tháng 10 năm 2011. Năm: 2011.
[33] Được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2011-2012. Số: 6520/ QĐ-ĐHĐN 10. 10. 2012. Năm: 2012.
[34] Được tặng danh hiệu "CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ", năm 2012. Số: 2481/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn