Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 61,010,776

 Developing Assessment Criteria for Anaerobic Capacity of Male Footballers, Aged 16-17
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Quyet, Nguyen Xuan Hien
Nơi đăng: Entire Research; Số: ISSN 0975-5020. Volume-XI, Issue-I 2019;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Through the anaerobic capacity assessment indicators identified and tested by the Wingate test on the dynobike, the study is conducted to develop anaerobic capacity assessment criteria for young male footballers, aged 16-17. The study compares the anaerobic capacity indexes of the 2 age groups, assesses the current status of anaerobic indexes, classifies them into 5 levels (outstanding, good, average, weak and poor), evaluates based on a 10-point grading scale of the indicators and develops report of total scores and grades achieved at each level employing mathematical statistics to develop assessment criteria scientifically and accurately.Key words: criteria, anaerobic capacity, footballers, aged 16-17.
ABSTRACT
Through the anaerobic capacity assessment indicators identified and tested by the Wingate test on the dynobike, the study is conducted to develop anaerobic capacity assessment criteria for young male footballers, aged 16-17. The study compares the anaerobic capacity indexes of the 2 age groups, assesses the current status of anaerobic indexes, classifies them into 5 levels (outstanding, good, average, weak and poor), evaluates based on a 10-point grading scale of the indicators and develops report of total scores and grades achieved at each level employing mathematical statistics to develop assessment criteria scientifically and accurately.Key words: criteria, anaerobic capacity, footballers, aged 16-17.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn