Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,051,419

 Phân tích dao động cầu cảng Thọ Quang chịu va đập của tàu thủy
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Đặng Nguyễn Uyên Phương
Nơi đăng: Tạp chí KHCN ĐHĐN; Số: 10(71);Từ->đến trang: 45-49;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cảng Thọ Quang thành phố Đà Nẵng được thiết kế và xây dựng để tiếp nhận tàu có trọng tải 20000DWT. Cảng gồm có kho bãi tiếp nhận hàng, cầu tàu, trụ neo và các trụ chống va.Tác động của lực va tầu khi cập bến thường rất lớn và chưa được nghiên cứu kỹ. Hiện nay các kỹ sư chỉ phân tích dựa trên phương pháp tĩnh mà chưa xem xét theo phương pháp động. Kết quả phân tích theo phương pháp tĩnh còn hạn chế và chưa đánh giá được tác động động lực do lực va đập của tàu khi cập bến. Để có thêm thông tin đánh giá về mức độ an toàn của kết cấu công trình cầu cảng Thọ Quang khi chịu va đập của tàu thủy, các tác giả đã nghiên cứu xây dựng mô hình trên máy tính và giải bài toán dao động của trụ chống va số 1 và 2 chịu va đập của tàu thủy. Kết quả nghiên cứu cho thấy trụ chống va số 1 và 2 có chuyển vị nằm trong giới hạn khi tàu cập bến trong điều kiện bình thường.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Tho Quang port of Da Nang city has been designed and built to accommodate ships with 20000 tonnages. Including the warehouse receiving, accessing path, anchor pier, anti-collision piers and so on. Attack of the ships force against the board are very large, that has not been studied. Currently, Engineers have been analyzed statically only, but not analyzed dynamically. The results analyzed by the static method is limited and not considered the impact assessment of the ship when docked. For more the informations about the safety of Tho Quang port structures, while ship collision, the authors have studied the model on computer to solve the vibration of the collision piers number 1 and 2. Results of the research show that the movement of anticollision piers number 1 and 2 within the limits regulation.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn