Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,983,093

 ベトナム中部都市近郊農村における近年の住宅変化に関する研究
―ダナン市フォンナム村を事例として―

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Trung, Lê Hùng Nguyên, Mitsuhashi Nobuo
Nơi đăng: Japan; Số: 82(II);Từ->đến trang: 381-384;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
発展途上国のベトナムは経済が急成長し、人口が急増し、都市化現象が起こっている。このため、都市近郊農村地域では、宅地開発が進み、住宅が更新されて、従来の農村景観が大きく変化している。  ベトナムの歴史と共にベトナム農村住宅は最も著しく変化する時点が二つある。それはベトナムが統一になった1975年と、経済開放政策により世界と交流し、経済が著しく発展する2000年である。この1975年と2000年に社会面、経済面が大きく変化し、1975年以前、1975年-1999年、2000年以降の三つの時期に建築された農村住宅の違いも大きいと予想される。
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn