Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,710,875

 ベトナム農村における集落居住環境の整備に関する研究
―ダナン市フォンナム村を事例として―

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Trung
Nơi đăng: Japan; Số: 82(II);Từ->đến trang: 377-380;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域現在ベトナムにおいて都市開 発をはじめとする地域発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し 発では、数量面と経済効率が最優先環境に配慮し た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり た開発方法や農村施設計画がかなり 遅れている 遅れている 遅れている 遅れている 遅れている 。経済を 。経済を 。経済を 。経済を 発展 させる させる させる ともに都市化が ともに都市化が ともに都市化が ともに都市化が ともに都市化が ともに都市化が ともに都市化が ともに都市化が 起こる 起こる 起こる が、 急速な都市化の 急速な都市化の 急速な都市化の 急速な都市化の 急速な都市化の 急速な都市化の 急速な都市化の 過程 で都市と農村の関係 都市と農村の関係 都市と農村の関係 都市と農村の関係 都市と農村の関係 都市と農村の関係 都市と農村の関係 都市と農村の関係 都市と農村の関係 、近郊農村 、近郊農村 、近郊農村 、近郊農村 、近郊農村 の歴史及び文化 の歴史及び文化 の歴史及び文化 の歴史及び文化 の歴史及び文化 の歴史及び文化 の歴史及び文化 に 及ばす 影響 へのコントロール へのコントロール へのコントロール へのコントロール へのコントロール へのコントロール へのコントロール へのコントロール も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。 も大切な課題だと思われる。
本研究は、 本研究は、 本研究は、 本研究は、 本研究は、 ダナン市近郊における ダナン市近郊における ダナン市近郊における ダナン市近郊における ダナン市近郊における ダナン市近郊における ダナン市近郊における ダナン市近郊における ダナン市近郊における ダナン市近郊における フォンナム村を対象 フォンナム村を対象 フォンナム村を対象 フォンナム村を対象 フォンナム村を対象 フォンナム村を対象 フォンナム村を対象 フォンナム村を対象 フォンナム村を対象 とし 、世帯類型別にみた 世帯類型別にみた 世帯類型別にみた 世帯類型別にみた 世帯類型別にみた 世帯類型別にみた 世帯類型別にみた 世帯類型別にみた 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 集落居住環境の評価と方向性 を 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい 明らかにすることを目的してい る。
そして、 そして、 そして、 そして、 現在の 現在の 現在の 集落 の 居住環境と民の 居住環境と民の 居住環境と民の 居住環境と民の 居住環境と民の 居住環境と民の 居住環境と民の 居住環境と民の 居住環境と民生活 実態 を把 握し、 握し、 握し、 そのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかのメリットを抽出するともに 問題明らかし、農村計画 し、農村計画 し、農村計画 し、農村計画 し、農村計画 し、農村計画 の改新を の改新を の改新を の改新を めざして めざして めざして めざして 、今後におけるベトナム 、今後におけるベトナム 、今後におけるベトナム 、今後におけるベトナム 、今後におけるベトナム 、今後におけるベトナム 、今後におけるベトナム 、今後におけるベトナム 、今後におけるベトナム 、今後におけるベトナム 、今後におけるベトナム 近郊農村集落の 近郊農村集落の 近郊農村集落の 近郊農村集落の 近郊農村集落の 近郊農村集落の 近郊農村集落の 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 計画のあり方を検討する上で必要な資料 を 得ることを 得ることを 得ることを 得ることを 得ることを 得ること意図する 意図する 意図する 意図する 。
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn