Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Danh tướng Nguyễn Tri Phương với phòng tuyến chống xâm lược Pháp ở Đà Nẵng (1858-1860). Tác giả: Nguyễn Xuyên. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Vai trò Nguyễn Tri Phương trên mặt trận Đà Nẵng trong kháng chiến chống Liên quân Pháp-Tây Ban Nha (1858-1860). Số: Kỷ yếu Hội thảo 28/9/2013. Trang: 99-104. Năm 2013. (Oct 1 2013 11:28PM)
[2]Bài báo: Con đường tiếp xúc văn hóa Việt - Hoa ở Hội An thế kỷ XVII - XVIII. Tác giả: Nguyễn Xuyên (đồng tác giả). Hội thảo Quản lý nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 239 - 245. Năm 2010. (Aug 15 2013 6:10PM)
[3]Bài báo: Phan Thanh - vị đại biểu của dân tại Viện Dân biểu Trung Kỳ. Hội thảo khoa học 70 năm ngày mất của Phan Thanh (1/5/1939 - 1/5/ 2009. Tác giả: Nguyễn Xuyên. Hội thảo về Phan Thanh. Số: 1. Trang: 113 - 118. Năm 2009. (Aug 15 2013 6:08PM)
[4]Bài báo: Các đạo quân nổi dậy trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu thân (1968) ở Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Xuyên. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỷ niệm 40 năm Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968; Số: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 28 - 31. Năm 2008. (Aug 15 2013 6:06PM)
[5]Bài báo: Thân tộc với vùng đất Quảng Nam. Hội thảo khoa học Họ Thân trong lịch sử Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Xuyên. Kỷ yếu Hội thảo về Thân tộc, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế và Hội đồng Thân tộc tổ chức. Số: 1. Trang: 32 - 40. Năm 2004. (Aug 15 2013 6:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn