Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,036,713

 Con đường tiếp xúc văn hóa Việt - Hoa ở Hội An thế kỷ XVII - XVIII
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuyên (đồng tác giả)
Nơi đăng: Hội thảo Quản lý nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 239 - 245;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn