Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,036,342

 Danh tướng Nguyễn Tri Phương với phòng tuyến chống xâm lược Pháp ở Đà Nẵng (1858-1860)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuyên
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Vai trò Nguyễn Tri Phương trên mặt trận Đà Nẵng trong kháng chiến chống Liên quân Pháp-Tây Ban Nha (1858-1860); Số: Kỷ yếu Hội thảo 28/9/2013;Từ->đến trang: 99-104;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mặt trận Đà Nẵng và sự ra đời của phòng tuyến chống quân xâm lược Pháp (1858-1860); Phòng tuyến Liên Trì chặn đứng cuộc xâm lược, làm thất bại âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" của thực dân Pháp đối với Việt Nam tại Đà Nẵng.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Front of Da Nang and the introduction of the line against the invading French (1858-1860); Lien Tri line stop the invasion, conspiracy to fail "quick victory" against French colonial in Danang, Vietnam.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn