Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,069,266

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. Số: (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (Dec 5 2017 11:09PM)
[2]Bài báo: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ DỰ ĐOÁN TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ LẮP GHÉP. Tác giả: TS. Phạm Anh Đức*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 45. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng của phương pháp ra quyết định đa tiêu chí trong quản lý xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình Visual Basic. Tác giả: TS. Phạm Anh Đức*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 62. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[4]Bài báo: Tối ưu hóa thời gian - chi phí - khí thải trong lựa chọn phương án máy thi công đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc; Lê Hoài Long; Phạm Anh Đức. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng (ISSN: 0866-8762). Số: 10. Trang: 07-12. Năm 2017. (Jan 7 2018 10:16AM)
[5]Bài báo: Tối ưu hóa Thời gian-Chi phí xem xét trách nhiệm môi trường trong các dự án xây dựng đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Phạm Anh Đức. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. Số: (120) 11. Trang: 95-100. Năm 2017. (Dec 5 2017 11:07PM)
[6]Bài báo: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng công trình xanh tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. Số: 9. Trang: 211-215. Năm 2017. (Dec 5 2017 11:12PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án. Tác giả: Trần Đức Học, Nguyễn Quang Trung, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. Số: 1 (98). Trang: 98-103. Năm 2016. (Feb 27 2016 7:08PM)
[8]Bài báo: Phân tích rủi ro tài chính trong giai đoạn vận hành nhà máy Thủy điện Krông-Hnăng. Tác giả: Phạm Anh Đức; Bùi Thị Thu Vĩ. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2016. Số: ISBN: 978-604-82-2016-7. Trang: 162-166. Năm 2016. (Apr 18 2017 5:17PM)
[9]Bài báo: Xây Dựng Mô Hình Hồi Quy Đa Biến Để Tính Toán Cường Độ Chịu Nén Của Bê Tông Tính Năng Cao. Tác giả: Hoàng Nhật Đức; Phạm Anh Đức. Journal of Science and Technology - DuyTan University. Số: 2(19). Trang: 9-14. Năm 2016. (Apr 18 2017 5:28PM)
[10]Tham luận: Optimizing time-cost-quality trade-off of construction project using opposition multiple objective difference evolution. Tác giả: Duc-Hoc Tran, Anh-Duc Pham, Anh-Duc Mai. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015. Trang: 255-265. Năm 2015. (Dec 7 2015 1:13AM)
[11]Tham luận: Tối ưu nhiều tài nguyên cân bằng trong nhiều dự án sử dụng thuật toán các sinh vật cộng sinh tìm kiếm. Tác giả: Duc-Hoc Tran, Anh-Duc Pham, Anh-Duc Mai, Doddy Prayogo. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015. Trang: 266-273. Năm 2015. (Dec 7 2015 1:13AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu khởi nghiệp của sinh viên kỹ thuật ở trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tác giả: Ho Thi Kieu Oanh; Hoang Nguyen Dieu Trang; Pham Anh Duc
marriage affairs open i want an affair
. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. Số: 6(91). Trang: 38-41. Năm 2015. (Jul 17 2015 12:17AM)
[13]Tham luận: Nghiên cứu thuật toán thông minh siêu khám phá tiến hóa để đánh giá các ứng dụng dự báo trong kỹ thuật xây dựng. Tác giả: Anh-Duc Pham, Quang-Trung Nguyen, and Anh-Duc Mai. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015. Trang: 243-254. Năm 2015. (Dec 7 2015 1:11AM)
[14]Bài báo: Dự đoán tải nóng và lạnh trong nghiên cứu thiết kế hiệu quả năng lượng bởi cách tiếp cận khai phá dữ liệu nâng cao. Tác giả: Pham Anh-Duc , Le Thi Kim Oanh, Ho Thi Kieu Oanh. The University of Danang, Journal of Science and Technology. Số: 12 [85] Vol 1. Trang: 48-52. Năm 2015. (Dec 1 2014 1:56PM)
[15]Bài báo: Một phương pháp mới cho điều hòa tài nguyên của dự án xây dựng sử dụng thuật toán tiến hóa. Tác giả: Hoang Nhat Duc, Pham Anh Duc. Journal of Science and Technology - Duy Tan University
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4 (13). Trang: 01-07. Năm 2014.
(Mar 7 2015 4:54AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Ensemble Machine Learning Model for Enhancing the Prediction Accuracy of Energy Consumption in Buildings. Authors: Ngoc-Tri Ngo*, Anh-Duc Pham, Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Son Truong, Nhat-To Huynh & Tuan Minh Pham. Arabian Journal for Science and Engineering. No: 30 June 2021. Pages: 1-12. Year 2021. (Feb 19 2022 12:04AM)
[2]Article: Predicting energy consumption in multiple buildings using machine learning for improving energy efficiency and sustainability. Authors: Phạm Anh Đức, Ngô Ngọc Tri, Trương Thị Thu Hà, Huỳnh Nhật Tố, Trương Ngọc Sơn. Journal of Cleaner Production. No: Vol 260. Pages: 01-15. Year 2020. (Dec 7 2020 5:14PM)
[3]Article: Hybrid machine learning for predicting strength of sustainable concrete. Authors: Phạm Anh Đức, Ngô Ngọc Tri, Nguyễn Quang Trung, Trương Ngọc Sơn. Soft Computing (Springer Berlin Heidelberg). No: Vol 24, March 2020. Pages: 01-16. Year 2020. (Dec 7 2020 5:16PM)
[4]Article: Shear strength prediction of reinforced concrete beams by baseline, ensemble, and hybrid machine learning models. Authors: Jui-Sheng Chou, Thi-Phuong-Trang Pham, Thi-Kha Nguyen, Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo. Soft Computing (Springer Berlin Heidelberg). No: March-2020. Pages: 01-19. Year 2020. (Dec 11 2019 1:45PM)
[5]Article: Machine learning for predicting long-term deflections in reinforce concrete flexural structures. Authors: Phạm Anh Đức, Ngô Ngọc Tri, Nguyễn Thị Kha. Journal of Computational Design and Engineering. No: Vol 7, issue 1, Feb 2020. Pages: 01-12. Year 2020. (Dec 7 2020 5:18PM)
[6]Article: Proposing a strategy map for coastal urban project success using the balanced scorecard method. Authors: Truc Thi-Minh Huynh, Chau Ngoc Dang, Long Le-Hoai, Anh-Duc Pham, Truong Duy Nguyen. Engineering, Construction and Architectural Management. No: May-2020. Pages: 01-38. Year 2020. (Dec 7 2020 5:28PM)
[7]Article: Cost and Environmental Benefit Analysis of Solar—Panel Installation on Glass Surfaces to Reduce the Energy Consumption in High Rise Buildings. Authors: Nguyễn Quang Trung*, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức, Trương Quỳnh Châu. Lecture Notes in Civil Engineering (Springer Singapore). No: ICSCEA 2019. Pages: 01-10. Year 2020. (Dec 7 2020 5:33PM)
[8]Article: The Development of a Decision Support Model for Eco-Friendly Material Selection in Vietnam. Authors: Phạm Anh Đức, Nguyễn Quang Trung*, Lương Đức Long, Trương Quỳnh Châu. Journal of Sustainability. No: Vol 12 (7) April 2020. Pages: 01-19. Year 2020. (Dec 7 2020 5:21PM)
[9]Article: Cost and Environmental Benefit Analysis of Solar - panel Installation on Glass Surfaces to Reduce the Energy Consumption in High Rise Buildings. Authors: Nguyễn Quang Trung*, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức, Trương Quỳnh Châu. Lecture Notes in Civil Engineering (Springer Singapore). No: ICSCEA 2019. Pages: 01-08. Year 2020. (Dec 7 2020 5:31PM)
[10]Article: Machine learning for predicting long-term deflections in reinforce concrete flexural structures. Authors: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo, and Thi-Kha Nguyen. Computational Design and Engineering. No: 7. Pages: 1-12. Year 2020. (Feb 18 2022 11:53PM)
[11]Article: Opposition Multiple Objective Symbiotic Organisms Search (OMOSOS) for Time, Cost, Quality and Work Continuity Tradeoff in Repetitive Projects. Authors: Duc-HocTran, Duc-LongLuong, Minh-TinDuong, Trong-NhanLe and Anh-DucPham. Journal of Computational Design and Engineering. No: Vol 5, issue 2. Pages: 160-172. Year 2018. (Dec 5 2017 11:04PM)
[12]Article: Nature-inspired metaheuristic optimization in least squares support vector regression for obtaining bridge scour information. Authors: Jui-Sheng Chou and Anh-Duc Pham. Information Sciences (SCI). No: Volume 399, August 2017. Pages: Pages 64–80. Year 2017. (Apr 18 2017 5:31PM)
[13]Article: Using Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution to solve multiple resources leveling in the multiple projects scheduling problem. Authors: Duc-Hoc Tran; Min-Yuan Cheng and Anh-Duc Pham. Alexandria Engineering Journal. No: 55 (2). Pages: 1541–1552. Year 2016. (Apr 12 2016 11:01AM)
[14]Article: Shear strength prediction in reinforced concrete deep beams using nature-inspired metaheuristic support vector regression. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, Anh-Duc Pham. ASCE Journal of Computing in Civil Engineering (SCI). No: Volume 30, Issue 1 (04015002). Pages: 1-15. Year 2016. (Nov 16 2014 2:01PM)
[15]Article: Predicting Compressive Strength of High Performance Concrete Using Metaheuristic-Optimized Least Squares Support Vector Regression. Authors: Anh-Duc Pham; Nhat-Duc Hoang; Quang-Trung Nguyen. ASCE Journal of Computing in Civil Engineering (SCI). No: 30(3), 06015002. Pages: 01-04. Year 2016. (Apr 14 2015 3:09PM)
[16]Article: Hybrid Artificial Intelligence Approach Based on Metaheuristic and Machine Learning for Slope Stability Assessment: A Multinational Data Analysis. Authors: Nhat-Duc Hoang, Anh-Duc Pham. Expert Systems with Applications (SCIE). No: 46. Pages: 60-68. Year 2016. (Oct 19 2015 3:39PM)
[17]Presentations: Researching the entrepreneurship in engineering students in Danang university of science and technology. Authors: Pham Anh Duc; Ho Thi Kieu Oanh. Vietnam Engineering Education Conference (VEEC 2015)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 01-05. Year 2015.
(Mar 17 2015 9:47PM)
[18]Article: Closure to “Shear Strength Prediction in Reinforced Concrete Deep Beams Using Nature-Inspired Metaheuristic Support Vector Regression”. Authors: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, and Anh-Duc Pham. ASCE Journal of Computing in Civil Engineering (SCI). No: Volume 30, Issue 1 (January 2016), 07015002. Pages: 01-02. Year 2015. (Aug 30 2015 7:59PM)
[19]Article: Evolutionary metaheuristic intelligence to simulate tensile loads in reinforcement for geosynthetic-reinforced soil structures. Authors: Jui-Sheng Chou, Kuo-Hsin Yang, Jusieandra Pribadi Pampang, Anh-Duc Pham. Computers and Geotechnics (SCIE). No: 66. Pages: 1-15. Year 2015. (Jan 2 2015 9:45AM)
[20]Article: Optimized artificial intelligence models for predicting project bid award price. Authors: Jui-Sheng Chou, Chih-Wei Lin, Anh-Duc Pham, Ji-Yao Shao. Automation in Construction (SCIE)
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 54. Pages: 106-115. Year 2015.
(Feb 25 2015 12:42PM)
[21]Presentations: A study of the energy efficient building design to predicting heating and cooling loads by advanced data mining approach. Authors: Pham Anh-Duc , Le Thi Kim Oanh, Ho Thi Kieu Oanh. 13th International Symposium on Advanced Technology - ISAT13 (Nov. 13-15, 2014). Pages: 1-5. Year 2014. (Mar 2 2016 2:29PM)
[22]Article: A Novel Time Series Prediction Approach Based on a Hybridization of Least Squares Support Vector Regression and Swarm Intelligence. Authors: Nhat-Duc Hoang, Anh-Duc Pham, and Minh-Tu Cao. Applied Computational Intelligence and Soft Computing (ISI). No: 754809. Year 2014. (Oct 16 2014 9:35PM)
[23]Article: Smart Artificial Firefly Colony Algorithm-based Support Vector Regression for Enhanced Forecasting in Civil Engineering. Authors: Jui-Sheng Chou, Anh-Duc Pham. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering (SCIE). No: 30. Pages: 715-732. Year 2014. (Sep 26 2014 10:29AM)
[24]Article: Optimizing parameters of support vector machine using fast messy genetic algorithm for dispute classification. Authors: Jui-Sheng Chou, Min-Yuan Cheng, Yu-Wei Wu, Anh-Duc Pham. Expert Systems with Applications (SCIE). No: 41. Pages: 3955–3964. Year 2014. (Dec 21 2013 2:40PM)
[25]Article: Machine learning in concrete strength simulations: Multi-nation data analytics. Authors: Jui-Sheng Chou, Chih-Fong Tsai, Anh-Duc Pham, Yu-Hsin Lu. Construction and Building Materials (SCIE). No: 73. Pages: 771–780. Year 2014. (Sep 25 2014 12:46AM)
[26]Article: Hybrid computational model for predicting bridge scour depth near piers and abutments. Authors: Jui-Sheng Chou, Anh-Duc Pham. Automation in Construction (SCIE). No: 48. Pages: 88-96. Year 2014. (Sep 20 2014 10:44AM)
[27]Article: Enhanced artificial intelligence for ensemble approach to predicting high performance concrete compressive strength. Authors: Jui-Sheng Chou; Anh-Duc Pham. Construction and Building Materials (SCIE). No: 49. Pages: 554–563. Year 2013. (Dec 5 2013 1:27PM)
[28]Article: Bidding strategy to support decision-making by integrating fuzzy AHP and regression-based simulation. Authors: Jui-Sheng Chou; Anh-Duc Pham; Hsin Wang. Automation in Construction (SCIE). No: 35. Pages: 517–527. Year 2013. (Dec 5 2013 1:29PM)
[29]Article: Project Management Knowledge of Construction Professionals: Cross-Country Study of Effects on Project Success. Authors: Jui-Sheng Chou; Nelly Irawan; Anh-Duc Pham
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. ASCE Journal of Construction Engineering and Management (SCIE). No: 139. Pages: 04013015_1-15. Year 2013. (Dec 5 2013 1:33PM)
[30]Presentations: Project Dispute Classification Using Data Mining Models. Authors: Jui-Sheng Chou; Anh-Duc Pham. International Conference on Medical Information and Computing Services. Pages: 01-11. Year 2013. (Dec 5 2013 1:44PM)
[31]Article: Applying Smart Meter and Data Mining Techniques to Predict Refrigeration System Performance. Authors: Jui-Sheng Chou; Anh-Duc Pham. Advances in Intelligent Systems and Computing (ISI)
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 209. Pages: 249-257. Year 2013.
(Dec 5 2013 1:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn