Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,623,107

 Khảo sát sự tác động của tải trọng ngang đến ứng suất cắt - trượt trong kết cấu áo đường mềm.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Kiên*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 65;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu áo đường mềm 22TCN 211-06 của Việt Nam chưa xét đến lực ngang của bánh xe tác động đên kết cấu mặt đường. Tuy nhiên trong thực tế, luôn có phát sinh ứng suất kéo uốn, ứng suất cắt trượt trong kết cấu áo đường mềm do sự tác động của thành phần lực ngang của xe chạy; Đặc biệt, đối với các trường hợp phát sinh tải trọng ngang lớn như: xe tăng tốc- giảm tốc, dừng xe đột ngột, đường cong bán kính bé, độ dốc dọc của đường lớn. Bài báo này thể hiện sự đánh giá về tác động của tải trọng ngang do xe chạy gây ra đối với kết cấu áo đường mềm và đề xuất mô hình tính toán có xét đến sự tác động đó dựa trên phương pháp tính toán của tiêu chuẩn 22 TCN 211-06.
ABSTRACT
The Vietnam standards of designing flexible pavement structures 22TCN 211-06 have not considered the effect of horizontal wheel loads on flexible pavement structures. However, in practice, due to the effect of horizontal wheel loads, there always appear a bending tensile stress and a shear stress in pavement structures. Particularly, the increase or decrease of the vehicle speed, sudden stops, small-radius curves and steep ramps often generate a big horizontal load. This paper presents an evaluation of the effect of horizontal loads on flexible pavement structures and proposes a calculation model taking into account the effects of horizontal load with reference to the standard 22TCN 211-06.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn