Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CẢI THIỆN SINH KẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở ĐẮK NÔNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ông Nguyên Chương; Đào Hữu Hòa; Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học quốc gia 2016 “Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên” - Conference on Socio - Economic development in the central Highlands, Mã số ISBN: ISBN: 978-604-60-0000-0; Số: 01;Từ->đến trang: 749-761;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính ổn định, bền vững của hệ thống sinh kế của người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn có sự gắn kết với đặc điểm lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng dân tộc bản địa. Nghiên cứu này vận dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình trong đó tập trung vào thu nhập của nhóm hộ nghèo, với các nhân tố thuận lợi và cản trở sự tiếp cận các nguồn lực sinh kế của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013 và 2014. Kết quả thực nghiệm cho thấy, các đặc điểm mang tính nhân khẩu học của hộ nghèo đều có quan hệ nghịch biến với sự thay đổi thu nhập của hộ nghèo trong khi đó khả năng tiếp cận giáo dục và vốn sản xuất là các nhân tố có tác động tích cực và có ý nghĩa hơn đối với việc cải thiện thu nhập của hộ gia đình.
ABSTRACT
Resilience and sustainability of livelihoods of ethnic minority have always indigenously linked with their history, economy, society, culture, customs and traditions. This study applied the multivariate linear regression model to determine the factors affecting household incomes. The study used data collected in 2013-2014 on poor household in Dak Nong. Empirical results show that the income changes of poor households are negatively associated with the demographic determinants but positively with their access to education and financial capital.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn