Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LƯỢNG ĐẾN TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế; Số: 452;Từ->đến trang: 45-53;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mối quan hệ giữa năng lượng và tổng sản phẩm quốc nội đã được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới thực hiện nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau ở góc độ lý thuyết cũng như thực nghiệm. Tuy nhiên ở Việt Nam nghiên cứu tác động của năng lượng đến tổng sản phẩm quốc nội chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu định tính, chưa có nhiều công trình sử dụng những công cụ nghiên cứu định lượng. Vì vậy, bài viết này sử dụng các công cụ ước lượng và kiểm định tác động của nhân tố năng lượng thông qua lượng điện tiêu thụ trong nền kinh tế và giá dầu thế giới đến tổng sản phẩm quốc nội, làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có chính sách; chiến lượng đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ sản xuất và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư Việt Nam.
ABSTRACT
The research on the impact of oil price and electricity consumption on Gross Domestic Prodcut (GDP) were conducted by many researchers in different countries both in theoretical and imperical aspects. However, in Vietnam, The research on the impact of oil price and electricity consumption on Gross Domestic Prodcut has still been at the qualitative level rather than quantitative measurement instruments. As a result, this paper uses the quantitative tools to measure the impact of electricity consymption and world oil price on GDP to make the background for state management organizations to launch policies, strategies to ensure energy security to serve manufacturing and conumption activities to enhance the growth of Vietnam GDP.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn