Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,346,140

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Quỳnh Thảo
Đề tài:

Nghiên cứu tương quan giữa thành phần và sự phân bố của giun đất với chất lượng đất và phương thức canh tác ở một số vùng sản xuất rau của thành phố Hội An – Tỉnh Quảng Nam”.
 

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm

 2009

 2011

[2]Hồ Văn Hưởng
Đề tài: Thành phần và phân bố của giun đất ở Nam Hải Vân và khu BTTN Bà Nà

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[3]Phan THụy Ý
Đề tài: Thành phần và phân bố của các loài
 mối ở thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn