Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,134,594

 Maximum energy output of a DFIG wind turbine using an improved MPPT-curve method
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Chung Phan, Shigeru Yamamoto
Nơi đăng: Energies; Số: 8(10);Từ->đến trang: 11718-11736;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
A new method is proposed for obtaining the maximum power output of a doubly-fed induction generator (DFIG) wind turbine to control the rotor- and grid-side converters. The efficiency of maximum power point tracking that is obtained by the proposed method is theoretically guaranteed under assumptions that represent physical conditions. Several control parameters may be adjusted to ensure the quality of control performance. In particular, a DFIG state-space model and a control technique based on the Lyapunov function are adopted to derive the control method. The effectiveness of the proposed method is verified via numerical simulations of a 1.5-MW DFIG wind turbine using MATLAB/Simulink. The simulation results show that when the proposed method is used, the wind turbine is capable of properly tracking the optimal operation point; furthermore, the generator's available energy output is higher when the proposed method is used than it is when the conventional method is used instead.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn