Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,135,279

 Rotor speed control of doubly fed induction generator wind turbines using adaptive maximum power point tracking
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Chung Phan, Shigeru Yamamoto
Nơi đăng: Energy; Số: 111;Từ->đến trang: 377-388;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper proposes a new method for obtaining the maximum power output of a doubly fed induction generator (DFIG) wind turbine. This scheme does not require the precise parameters of the wind turbine or any information about the wind speed or wind sensor. The maximum power point tracking (MPPT) ability of the proposed method is theoretically proven under some certain assumptions. To obtain the required control performance, several control parameters may be adopted. Particularly, the control method is constructed on the basis of the Lyapunov function. The quality of the proposed method is verified by the numerical simulation of a 1.5-MW DFIG wind turbine. The simulation results show that the wind turbine implemented with the proposed method can track the optimal operation point. Furthermore, the energy output of the DFIG wind turbine using the proposed method is higher compared to conventional methods under the same conditions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn