Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,139,042

 BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHO TURBINE GIÓ SỬ DỤNG DFIG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phan Đình Chung*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 6;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đưa ra một luật điều khiển mới cho bộ điều khiển của bộ chuyển đổi phía rotor (RSC) của turbine gió sử dụng máy phát điện cảm ứng nguồn kép (DFIG). Mục tiêu của luật điều khiển này dựa vào tín hiệu phản hồi để xác định giá trị điện áp cần đặt lên cuộn dây rotor của máy phát DFIG sao cho hàm năng lượng của hệ thống turbine gió-máy phát DFIG đạt cực tiểu. Ưu điểm của luật điều khiển là đơn giản trong cấu trúc, thông số của bộ điều khiển được xác định dễ dàng. Bằng cách mô phỏng một turbine gió sử dụng DFIG với luật điều khiển đã đưa ra trong Matlab/Simulink, kết quả mô phỏng chỉ ra rằng hệ thống làm việc ổn định; sai số giữa tín hiệu điều khiển và tín hiệu tham chiếu là rất bé, xấp xỉ 0,5%
ABSTRACT
This paper aims to propose a new control law applied to the rotor side converter (RSC) of a DFIG wind turbine. The main objective of this new control law is to determine rotor voltage, which is out put of RSC so that the energy function of the DFIG wind turbine can become minimum. The merit of this scheme is simplification in controller’s structure and flexibility in parameter. By simulating a DFIG wind turbine with this control law in Matlab/Simulink, simulation, the results indicate that the DFIG wind turbine has stable operation and the error between control signals and reference values is very small, approximately at 0,5%, much smaller compared to a PI-using controller.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn