Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,897,414

 Maximum Power Extraction Method for a Doubly-fed Induction Generator Wind Turbine
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Chung Phan, Trung Hieu Trinh
Nơi đăng: IJECE; Số: Vol8.No2;Từ->đến trang: 711-722;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This research presents a new scheme to extract the maximal available power from a wind turbine employing a doubly fed induction generator (DFIG). This scheme is developed from the wind turbine’s MPPT-curve. Furthermore, we propose control laws for the rotor and grid side-converters. The stability of the proposed maximum available power method and the control laws are proved mathematically upon Lyapunov’s stability criterion. Their efficiency is tested through the simulations of a DFIG wind turbine in Matlab/Simulink. Simulation results are analyzed and compared with that using a conventional scheme. Thanks to the suggested scheme, the wind turbine can track its maximum power point better and the electric energy output is higher comparing with that using the conventional scheme. Furthermore, by the suggested controllers, the rotor speed and current of the DFIG converged to their desired values. In other words, the wind turbine can achieve stable operations by the suggested control laws.
ABSTRACT
This research presents a new scheme to extract the maximal available power from a wind turbine employing a doubly fed induction generator (DFIG). This scheme is developed from the wind turbine’s MPPT-curve. Furthermore, we propose control laws for the rotor and grid side-converters. The stability of the proposed maximum available power method and the control laws are proved mathematically upon Lyapunov’s stability criterion. Their efficiency is tested through the simulations of a DFIG wind turbine in Matlab/Simulink. Simulation results are analyzed and compared with that using a conventional scheme. Thanks to the suggested scheme, the wind turbine can track its maximum power point better and the electric energy output is higher comparing with that using the conventional scheme. Furthermore, by the suggested controllers, the rotor speed and current of the DFIG converged to their desired values. In other words, the wind turbine can achieve stable operations by the suggested control laws.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn