Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,897,724

 A New Application of Extreemum-Seeking Algorithm for PMSG-Wind turbine via Linear Quadratic Regulator
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Chung, Phan and Thi Minh Dung, Tran
Nơi đăng: International journal of applied engineering research; Số: Vol13,No7;Từ->đến trang: 5501-5507;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, a new application of extreemum-seeking (ES) algorithm for the maximum power output of a permanent magnetic synchronous generator (PMSG) wind turbine is proposed. A new control law for the machine side converter of PMSG is designed technically based on a cascade PI controller for both d-axis current and rotor speed adjustment to minimize the power loss in the stator winding of PMSG and to execute the extreemum-seeking purpose of the wind turbine respectively. Furthermore, the performance of this cascade PI controller is optimized by using Linear Quadratic Regulator (LQR). The proposed combination between a new control law and ES algorithm is evaluated by simulating a PMSG wind turbine in Matlab/Simulink. In which, the authors not only dug into the simulation results' analysis of a conventional method to express the effectiveness of the proposed one. The application of ES algorithm can be used instead of making use of exactly-known turbine knowledge since the wind turbine can track its maximum power point curve as well as the power loss in PMSG can reach the minimum.
ABSTRACT
In this paper, a new application of extreemum-seeking (ES) algorithm for the maximum power output of a permanent magnetic synchronous generator (PMSG) wind turbine is proposed. A new control law for the machine side converter of PMSG is designed technically based on a cascade PI controller for both d-axis current and rotor speed adjustment to minimize the power loss in the stator winding of PMSG and to execute the extreemum-seeking purpose of the wind turbine respectively. Furthermore, the performance of this cascade PI controller is optimized by using Linear Quadratic Regulator (LQR). The proposed combination between a new control law and ES algorithm is evaluated by simulating a PMSG wind turbine in Matlab/Simulink. In which, the authors not only dug into the simulation results' analysis of a conventional method to express the effectiveness of the proposed one. The application of ES algorithm can be used instead of making use of exactly-known turbine knowledge since the wind turbine can track its maximum power point curve as well as the power loss in PMSG can reach the minimum.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn