Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,898,023

 Retaining of Frequency in Micro-grid with Wind Turbine and Diesel Generator
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Chung Phan
Nơi đăng: Engineering, Technology and Applied Science Research; Số: 8(6);Từ->đến trang: 3646-3651;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper aims to compare the performance of frequency regulation with two control modes of controller including power control scheme and rotor speed control scheme. The frequency control in this research is based on the frequency droop control method but fuzzy logic is used to define the frequency droop coefficient. To compare the performance of these control modes, a simulation of a micro-grid with the existence of a group of doubly fed induction generator wind turbine system and a diesel generator is fulfilled in Matlab/Simulink. Simulation results indicated that the frequency in the micro-grid with two control schemes always remains in the operation range. With the power control scheme, the frequency in the micro-grid is smoother than that with the rotor speed control. Additionally, DFIG wind turbine with the power control scheme has a better performance in terms of electrical energy when compared to the rotor speed control scheme, and hence the cost of fuel used by diesel is less costly.
ABSTRACT
This paper aims to compare the performance of frequency regulation with two control modes of controller including power control scheme and rotor speed control scheme. The frequency control in this research is based on the frequency droop control method but fuzzy logic is used to define the frequency droop coefficient. To compare the performance of these control modes, a simulation of a micro-grid with the existence of a group of doubly fed induction generator wind turbine system and a diesel generator is fulfilled in Matlab/Simulink. Simulation results indicated that the frequency in the micro-grid with two control schemes always remains in the operation range. With the power control scheme, the frequency in the micro-grid is smoother than that with the rotor speed control. Additionally, DFIG wind turbine with the power control scheme has a better performance in terms of electrical energy when compared to the rotor speed control scheme, and hence the cost of fuel used by diesel is less costly.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn