Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,898,273

 Application of Linear Quadratic Regulator to Control Directly Power for DFIG Wind Turbine
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Chung Phan1,* , Trung Hieu Trinh1
Nơi đăng: J. Electrical Systems; Số: 15-1;Từ->đến trang: 42-52;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper designs a new control law to control directly the power output of a doubly fed induction generator wind turbine. The proposed control law is based on Linear Quadratic Regulation for both grid side and rotor side converter; the rotor side converter’s controller is to get the maximum power output of the wind turbine and reference reactive power in the stator winding side while the grid side converter's controller aims to remain a constant voltage on the DC link and a constant reactive power output in the grid side converter. The proposed method is evaluated by simulating a 1.5-MW doubly fed induction generator wind turbine in MATLAB/Simulink environment. From simulation results, we can be seen that by using the suggested controllers, the errors between the reference values and actual values are smaller than that of a proportional—integral controller. Therefore, the doubly fed induction generator wind turbine with proposed controllers has a good performance.
ABSTRACT
This paper designs a new control law to control directly the power output of a doubly fed induction generator wind turbine. The proposed control law is based on Linear Quadratic Regulation for both grid side and rotor side converter; the rotor side converter’s controller is to get the maximum power output of the wind turbine and reference reactive power in the stator winding side while the grid side converter's controller aims to remain a constant voltage on the DC link and a constant reactive power output in the grid side converter. The proposed method is evaluated by simulating a 1.5-MW doubly fed induction generator wind turbine in MATLAB/Simulink environment. From simulation results, we can be seen that by using the suggested controllers, the errors between the reference values and actual values are smaller than that of a proportional—integral controller. Therefore, the doubly fed induction generator wind turbine with proposed controllers has a good performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn