Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,896,971

 Reduction of the number of faults caused by lightning fortransmission line
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Đình Chung
Nơi đăng: IJECE; Số: Vol.9, No.5;Từ->đến trang: 3366~3374;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, author considers three schemes to reduce the fault number caused by lightning on transmission lines. Three schemes considered in this research include increase in the insulator string length, surge arrester installation, and surge arrester installation in combination with increase in the insulator string length. A new algorithm is proposed to determine the best scheme which guarantees the number of faults caused by lightning satisfies the required value and its investment is the cheapest in them. With a foregiven required value of the fault number caused by lightning, this algorithm indicates the number of tower positions needing to improve and improving methods at those towers in detail. To verify this algorithm, a sample 220kVtransmission line is used. With this transmission line and the desired value of fault number caused by lightning, the algorithm gives the lowest investment cost and it also demonstrated in detail which towers should install surge arrester, which towers should increase the insulator string length.
ABSTRACT
[ 2019\2019m06d06_13_35_17document.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn