Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,897,189

 SỐ LẦN CẮT ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY DO SÉT CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Đình Chung
Nơi đăng: KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: Vol.17, No.3;Từ->đến trang: 7-11;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đã sử dụng cách tính số lần cắt điện của đường dây theo phương pháp chia nhỏ đường dây. Ngoài ra, bài báo cũng xét đến mức độ ảnh hưởng của thông số thiết kế và thông số tự nhiên của đường dây đến số lần sự cố do sét gây ra trên các vị trí cột của đường dây. Từ kết quả tính toán, ta thấy rằng suất cắt/số lần cắt điện do sét gây ra trên đường dây có xét đến tất cả các yếu tố trên sẽ cao hơn nhiều so với phương pháp tính trung bình và các vị trí cột khác nhau sẽ có số lần sự cố khác nhau. Do vậy, khi xét đến biện pháp giảm suất cắt đường dây cần phải tính số lần mất điện theo từng vị trí cột để biết vị trí cột nào có số lần sự cố lớn nhất và từ đó đề xuất giải pháp cải tạo vị trí cột đó cho phù hợp.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn