Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,136,621

 Torque-Slip Characteristics between Doubly-Fed Induction Generator and Squirrel Cage Induction Generator in Wind Turbine
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Chung Phan
Bokyoung Jang
Kyoung-Soo Ro
Nơi đăng: 16th International Conference on Electrical Engineering, July 11-14, 2010 Busan Korea; Số: 1;Từ->đến trang: 5;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Doubly-fed induction generators (DFIG) with variable speed wind turbines are gradu-ally replacing squirrel cage induction generators (SCIG) with fixed speed ones in wind power be-cause of their strong points. There are many differences between these two kinds of induction ge-nerators in operating principle, controlling ability, etc. The paper concentrates on comparison be-tween DFIG and SCIG in torque-slip characteristics in order to derive advanced features of DFIG.
ABSTRACT
Doubly-fed induction generators (DFIG) with variable speed wind turbines are gradu-ally replacing squirrel cage induction generators (SCIG) with fixed speed ones in wind power be-cause of their strong points. There are many differences between these two kinds of induction ge-nerators in operating principle, controlling ability, etc. The paper concentrates on comparison be-tween DFIG and SCIG in torque-slip characteristics in order to derive advanced features of DFIG.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn