Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,138,945

 VSC-HVDC를 통한 약한 계통에 연계된 해상풍력발전시스템의 전압회복능력
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh-Chung Phan*, Kyoung-Soo Ro
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: 2011년도 대한전기학회 하계학술대회 논문집 2011. 7. 20 - 22 ( Domestic conference held by KIEE in 2011.7.20-22)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 2;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Large offshore wind farms using high voltage direct
current transmission system (HVDC) have been considered and
exploited in many countries in the world. The maintenance of the
stable operation of wind farm and interconnected system is an
important issue, especially in the case of fault. To ensure the stable
operation after fault clearance, the PCC voltage must be restored
as soon as possible and meet the grid code requirement. This paper
will evaluate the PCC voltage recovery ability of a large offshore
wind farm as it is connected to a weak grid via a VSC-HVDC
.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn