Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,132,573

 Comparison of Steady-State Characteristics between DFIG and SCIG in Wind Turbine
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Phan Dinh Chung
Nơi đăng: International Journal of Advanced Science and Technology; Số: Vol.51, Feb;Từ->đến trang: 153-165;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Variable speed wind turbine with doubly-fed induction generator (DFIG) is gradually replacing fixed speed one with squirrel cage induction generator (SCIG) in wind power applications. It is worthwhile to compare these two generators with respect to operating principle, controlling ability, etc. This paper concentrates on analyzing active/reactive power relationship in steady-state between DFIG and SCIG by simulation on MATLAB. Another key task investigated in this paper is comparison of electromechanical torque-slip characteristics between DFIG and SCIG with several different conditions such as interconnecting network strength and type, generator terminal voltage, and rotor resistance. Comparison results verify that DFIG has distinct features over SCIG
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Variable speed wind turbine with doubly-fed induction generator (DFIG) is gradually replacing fixed speed one with squirrel cage induction generator (SCIG) in wind power applications. It is worthwhile to compare these two generators with respect to operating principle, controlling ability, etc. This paper concentrates on analyzing active/reactive power relationship in steady-state between DFIG and SCIG by simulation on MATLAB. Another key task investigated in this paper is comparison of electromechanical torque-slip characteristics between DFIG and SCIG with several different conditions such as interconnecting network strength and type, generator terminal voltage, and rotor resistance. Comparison results verify that DFIG has distinct features over SCIG
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn