Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,139,161

 Tận dụng tối đa năng lượng gió trong lưới điện vận hành độc lập dựa trên 2 nguồn gió và điesel không có hệ thống ắc qui
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Dinh Chung Phan and Anh Tuan Doan
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: International Journal of Energy, Information and Communications; Số: Vol.4, Iss.1, Feb;Từ->đến trang: 35;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper proposes a new frequency control scheme for a wind and diesel generator-based isolated grid, in which neither storage equipment like battery, flywheel, pump storage nor controllable loads are installed. The idea of this proposal is based on the coordination between wind farm and diesel generator to maximize wind energy and minimize amount of fuel consumed by the diesel generator. This investigation is tested in Matlab/Simmulink environment. Simulation results are analyzed and compared to the conventional one
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This paper proposes a new frequency control scheme for a wind and diesel generator-based isolated grid, in which neither storage equipment like battery, flywheel, pump storage nor controllable loads are installed. The idea of this proposal is based on the coordination between wind farm and diesel generator to maximize wind energy and minimize amount of fuel consumed by the diesel generator. This investigation is tested in Matlab/Simmulink environment. Simulation results are analyzed and compared to the conventional one
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn