Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,135,904

 DC Voltage Collection for DFIG-based Offshore Wind Farms Using HVDC Compliance with the Power System Operators Power Control Requirement
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Dinh Chung
Nơi đăng: International Electrical Engineering Journal (IEEJ); Số: Vol. 4, No. 1;Từ->đến trang: 869-879;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Abstract— This paper proposes a new configuration to DFIG- based offshore wind farms using HVDC for electricity transmission. This configuration is built based on a DC collection system in an offshore grid. Advantages and disadvantages of this new configuration are analyzed and compared to conventional one using an AC offshore grid. In addition to the new configuration, this paper also suggests a new control strategy scheme so that the offshore wind farm meets the system operator’s power control requirement. In this recommended scheme, the onshore station side takes on the output power adjustment while the offshore side carries out maintaining a constant voltage on HVDC system. With this control method and new configuration, the onshore station fulfils power ad-
justment with a minimum communication between the offshore side and the onshore one or between the offshore side and the system operator. The efficiency of the new control strategy and
the new configuration will be evaluated in both steady state and dynamic condition through simulation results in MATLAB/SIMULINK.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn