Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,132,438

 Hệ thống điện gió và mặt trời: vấn đề - giải pháp
Chủ biên: TS. Lưu Ngọc An, TS. Phan Đình Chung, TS. Đoàn Anh Tuấn; Đồng tác giả: 

TS. Lưu Ngọc An,
TS. Phan Đình Chung, TS. Đoàn Anh Tuấn

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Xây Dựng; Mã số: 978-604-82-2225-3 ;Năm XB: 2017
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn