Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,620

 Đánh giá các phương pháp khảo sát địa hình trong công tác thiết kế đường ô tô
Chủ nhiệm:  Phan Đức Tâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: K.XDCD ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
marriage affairs all wife cheat i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn