Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,731,620

 Xây dựng chương trình xử lý số liệu đo áp suất buồng cháy để phân tích quá trình cháy động cơ
Chủ nhiệm:  TS. Phan Minh Đức
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: T2010-02-85 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn