Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,608

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO SINH VIÊN HỌC MÔN CẦU LÔNG TỰ CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế, ThS. Lê Nguyễn Ngọc Yến. Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc " Nâng cao chất lượng công tác GDTC và hoạt động thể thao trong trường học" - Đại học Đà Nẵng. Số: ISBN: 978-604-80-5010-8. Trang: 255-265. Năm 2020. (Apr 22 2021 7:45PM)
[2]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔN HỌC CẦU LÔNG TỰ CHỌN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế, TS. Trần Lê Nhật Quang. Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc " Nâng cao chất lượng công tác GDTC và hoạt động thể thao trong trường học" - Đại học Đà Nẵng. Số: ISBN: 978-604-80-5010-8. Trang: 278-285. Năm 2020. (Apr 22 2021 7:51PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng bài tập phát triển thể lực cho sinh viên nữ học môn cầu lông tự chọn trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Tạp chí khoa học và đào tạo thể thao. Số: 11. Trang: 39 - 45. Năm 2020. (Apr 22 2021 3:33PM)
[4]Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ TỰ KỶ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Tạp chí khoa học và đào tạo thể thao. Số: 14. Trang: 27-32. Năm 2020. (Apr 22 2021 4:20PM)
[5]Bài báo: THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ TỰ KỶ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế, TS. Nguyễn Việt Tuấn. Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc " Nâng cao chất lượng công tác GDTC và hoạt động thể thao trong trường học" - Đại học Đà Nẵng. Số: ISBN: 978-604-80-5010-8. Trang: 934-943. Năm 2020. (Apr 22 2021 4:30PM)
[6]Bài báo: Lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên học lớp cầu lông nâng cao trường Đại học Kinh Tế - ĐHĐN. Tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Kỷ yếu hội thảo khoa học " Phát triển công tác TDTT trường học Thực trạng và giải pháp" Trường Đại học Tài chính - Marketing. Số: ISBN: 978 - 604 - 965 - 184 - 7. Trang: 162 - 170. Năm 2019. (Oct 23 2019 5:11PM)
[7]Tham luận: Thực trạng giảng dạy môn học Cầu lông tự chọn tại các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Kỷ yếu hội thảo " Nâng cao Giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên ĐHĐN". Trang: 20 - 28. Năm 2018. (Feb 26 2019 9:40AM)
[8]Bài báo: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên ĐH Đà Nẵng.. Tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Kỷ yếu hội thảo khoa học " Nâng cao chất lượng thể thao trường học và phát triển mô hình Giáo dục Thể chất theo hình thức câu lạc bộ"- Đại học Huế. Số: ISBN: 978-604-923-431-6. Trang: 306 - 315. Năm 2018. (Jan 29 2019 12:42PM)
[9]Tham luận: Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Kỷ yếu hội thảo " Nâng cao Giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên ĐHĐN". Trang: 59-68. Năm 2017. (Jan 5 2018 5:03PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: ASSESSMENT REALITY OF AWARENESS AND FACTORS AFFECTING EXTRA-CURRICULAR SPORTS ACTIVITIES OF STUDENTS IN UNIVERSITY OF DANANG. Authors: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. International Scientific Conference " Sports in the context of the inductrial revolution 4.0". No: ISBN: 978-604-9887-50-5. Pages: 314-318. Year 2019. (Apr 22 2021 3:44PM)
[2]Article: Reality and Factors Affecting Extra-Curricularsports Activities of Students in University of Economics, University of Danang. . Authors: Phan Ngoc Thiet Ke, Nguyen Xuan Hien. Entire Research National Quarterly Research Journal. No: Issue-III. Pages: 1-6. Year 2018. (Feb 26 2019 9:26AM)
[3]Article: Physical condition of students studying badminton at the University of Pedagogy - University of Danang. Authors: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Proceedings International Scientific Conference "Celebrating 40th Foundation Anniversary of Da Nang Sport University" - DA NANG SPORT UNIVERSITY. No: ISBN: 978-604-80-2749-0. Pages: 321 - 326. Year 2017. (Jun 7 2018 11:17AM)
[4]Article: Actual situation and factors affecting extra-curricular sports activities of student of University of Economics - Da Nang University. Authors: Phan Ngọc Thiết Kế. Proceedings International Scientific Conference "Physical Education and Sports in the Period of Development and Internationnal Integration" - BAC NINH SPORT UNIVERSITY, BEIJING SPORT UNIVERSITY, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA. No: ISBN: 978-604-85-0663-6. Pages: 367 - 369. Year 2017. (Jan 5 2018 4:33PM)
[5]Article: Orientation to Improving Content and Form of Sport and Exercise for
Secondary School Pupils in Central Highlands Vietnam.
Authors: Tran Huu Hung, Nguyen Xuan Hien, Phan Ngọc Thiết Kế. Entire Research National Quarterly Research Journal. No: Vol - 9, Issue-I. Pages: 75-86. Year 2017.
(Mar 20 2017 7:48AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn