Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,901

 Thực trạng giảng dạy môn học Cầu lông tự chọn tại các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo " Nâng cao Giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên ĐHĐN"; Số: 3;Từ->đến trang: 20 - 28;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng giảng dạy và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập môn học Cầu lông tự chọn của sinh viên tại các trường thành viên thuộc Đại Học Đà Nẵng. Chúng tôi xác định được các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Cầu lông tự chọn góp phần hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy Giáo dục thể chất cho đối tượng sinh viên không chuyên các trường thành viên thuộc Đại Học Đà Nẵng.
ABSTRACT
By analyzing and evaluating the current situation of teaching and the factors affecting the learning effectiveness of students' badminton by students at the University of Danang. We identify effective solutions to improve the quality of teaching elective courses Badminton contributes to the completion of the teaching task Physical education for non-specialized students of the University of DaNang.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn