Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,200

 THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ TỰ KỶ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế, TS. Nguyễn Việt Tuấn
Nơi đăng: Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc " Nâng cao chất lượng công tác GDTC và hoạt động thể thao trong trường học" - Đại học Đà Nẵng; Số: ISBN: 978-604-80-5010-8;Từ->đến trang: 934-943;Năm: 2020
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở điều tra, tìm hiểu bài viết tập trung làm rõ thực trạng nhận thức của giáo viên tại các trường mầm non và trung tâm can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập về thực trạng giáo dục kỹ năng vận động cho TTK, Những thuận lợi, khó khăn và những mong muốn của GV, PH trong quá trình giáo dục kỹ năng vận động cho TTK đồng thời chỉ ra những yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến giáo dục kỹ năng vận động cho trẻ tự kỷ tại thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
On the basis of researching and evaluating, the study focuses on discovering the awareness status of teachers at preschools and centers for early intervention and inclusive education of the current status of motor skills education for autistic children, the current situation of educational organization to develop motor ability for autistic children, and at the same time points out the basic factors that affect the education of motor skills for autistic children in Da Nang City.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn