Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,389

 ẢNH HƯỞNG CỦA MÔN HỌC CẦU LÔNG TỰ CHỌN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế, TS. Trần Lê Nhật Quang
Nơi đăng: Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc " Nâng cao chất lượng công tác GDTC và hoạt động thể thao trong trường học" - Đại học Đà Nẵng; Số: ISBN: 978-604-80-5010-8;Từ->đến trang: 278-285;Năm: 2020
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông qua phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống, đề tài đã lựa chọn được 06 test đánh giá thực trạng sự phát triển thể lực của sinh viên khóa 2017 học môn Cầu lông tự chọn trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng phát triển thể lực và diễn biến phát triển thể lực sau một năm luyện tập của sinh viên khóa 2017 học môn Cầu lông tự chọn tại trường, qua đó đánh giá hiệu quả của chương trình giảng dạy môn học cầu lông tự chọn của trường đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
Through the method of traditional scientific research, the topic has selected 06 test to assess the status of physical development of students in the course of 2017 Badminton elective at University of Education - Danang University . On that basis, assessing the state of physical development and physical development after one year of training for students of the 2017 course of elective Badminton at school, thereby assessing the effectiveness of the curriculum elective badminton subjects of the University of Education - Danang University.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn