Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của sợi thép đến đặc tính kỹ thuật của bê tông cường độ cao
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duy-Hai Vo, Khanh-Dung Tran Thi, Nhat-Long Phan
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: Vol. 18, No. 5.2, 2020;Từ->đến trang: 16-19;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này khảo sát sự ảnh hưởng của sợi thép đối với tính chất của bê tông cường độ cao. Các cấp phối được thiết kế dựa trên phương pháp DMDA. Theo phương pháp này, tro bay đóng vai trò vừa làm đặc chắc các lỗ rỗng giữa các hạt cốt liệu, vừa tham gia phản ứng pozzolanic. Tỉ lệ nước trên chất kết dính ở tất cả cấp phối đều là 0.27 nhằm tạo ra bê tông cường độ cao. Trong khi đó, phụ gia siêu dẻo được bổ sung để đảm bảo độ sụt của bê tông tươi. Các thí nghiệm độ sụt, cường độ nén, vận tốc xung siêu âm, và điện trở suất bề mặt cho thấy các tính chất rất khả quan của bê tông cường độ cao bổ sung sợi thép. Cấp phối với 5% sợi thép cho cường độ nén lớn nhất với 74.9 MPa. Thông qua các thí nghiệm, tăng hàm lượng sợi thép gia tăng cường độ nén và vận tốc xung siêu âm nhưng làm giảm độ sụt và điện trở suất bề mặt của bê tông cường độ cao.
ABSTRACT
This research investigated significant effects of steel fiber on engineering properties of high-strength concrete. The mix proportions were designed relied on the Densified Mixture Design Algorithm (DMDA) method in which fly ash (FA) had filler and pozzolanic effects. The water-to-binder ratio (w/b) was kept at 0.27 to achieve high strength while the superplasticizer was added to ensure the workability of high-strength concrete. Slump, compressive strength, ultrasonic pulse velocity (UPV) and electrical surface resistivity (ESR) tests were examined. All of the steel fiber concrete specimens performed exceptional engineering properties. The greatest compressive strength obtained in this study was 74.9 MPa when steel fiber accounted for 5% by weight of fine aggregate. The amount of steel fiber was proportional to strength, UPV but inversely related with workability and ESR of the high-strength concrete.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn