Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: List of odonates (Insecta: Odonata) from Huu Lien Nature Reserve in Northern Vietnam. Tác giả: Phan Quoc Toan & Do Manh Cuong. Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc lần thứ nhất hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, 4/2011
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 328-338. Năm 2011.
(Jan 15 2013 4:31PM)
[2]Bài báo: Kết quả bước đầu về điều tra giun tròn ký sinh (Nematoda) trên một số loài động vật không xương sống Việt Nam. Tác giả: Phạm Văn Lực & Phan Quốc Toản
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Y học Quân sự, CĐ1/2009
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 118-123. Năm 2009.
(Jan 15 2013 4:45PM)
[3]Bài báo: Danh sách các loài chuồn chuồn (Insecta: Odonata) ở Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tác giả: Phan Quốc Toản. Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 22/10/2009.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3. Trang: 383-389. Năm 2009.
(Jan 15 2013 4:02PM)
[4]Bài báo: Dẫn liệu về thành phần loài sán lá ký sinh ở Chuột nhà (Rattus flavipectus) hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và mô tả loài Centrocestus formosanus (Heterophyidae) lần đầu tiên phát hiện ở chuột Việt Nam. Tác giả: Phan Quốc Toản, Phạm Văn Lực, Nguyễn Văn Hà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Sinh học. Số: 31(1). Trang: 14-20. Năm 2008. (Jan 15 2013 4:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Matrona taoi spec. nov., a new damselfly from northern Vietnam (Odonata: Calopterygidae). Authors: Phan Quoc Toan & Matti Hämäläinen. Zootaxa Journal. No: 2972. Pages: 63-68. Year 2011. (Dec 12 2012 9:55AM)
[2]Article: First discovery and description of female and larva of Rhinagrion hainanensis Wilson & Reels, 2001 (= R. yokoii Sasamoto, 2003) (Zygoptera: Megapodagrionidae) from Vietnam. Authors: Itsuro Kawashima, Akihiko Sasamoto, Phan Quoc Toan & Do Manh Cuong. TOMBO (Fukui) jounal. No: 53. Pages: 93-99. Year 2011. (Dec 12 2012 10:01AM)
[3]Article: Anisoptera of Cuc Phuong National Park, North Vietnam. Authors: Do Manh Cuong, Bui Minh Hong, Nguyen Thi Hoai & Phan Quoc Toan
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. IDF-Report, Newsletter of the International Dragonfly Fund. No: 33. Pages: 1-18. Year 2011. (Dec 12 2012 5:32PM)
[4]Article: Xuan Son National Park, a paradise for Caloptera damselflies in northern Vietnam. Authors: Phan Quoc Toan, Do Manh Cuong & Matti Hämäläinen. IDF-Report, Newsletter of the International Dragonfly Fund. No: 32. Pages: 1-34. Year 2011. (Jan 15 2013 3:56PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn